فرم پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید

*نام :
*نام خانوادگی :
*کد ملی :
*تاریخ تولد :
محل تولد :
*تلفن منزل :
*شماره همراه :
*آدرس :
*بارگزاری عکس 4*3 :
بارگذاری عکس شناسنامه:
*نوع مدرسه سال گذشته :
*نام مدرسه :
*متقاضی ثبت نام در پایه :
*معدل :
*نمره انضباط :
رشته :
*نام و نام خانوادگی پدر :
*شغل پدر :
*شماره همراه پدر :
*شماره همراه مادر :